Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
şair'ül İslam Yunus Kokan - Vecizeler
0 / 5
1) Nefsim ki emmare, başkasına ders vermek ne haddime, tüm sözlerim
nefsime.

2) Bismillah bir intisab, bir istinad, bir nokta-i istimdaddır ki
Kadir-i Mutlak Hâlık?ı, âciz-i mutlak mahluka yardımcı eyler.

3) İstikamete giden yol, istişareden geçer.

4) İmanın şah damarı tevhiddir, şirk o şah damarı keserek imanı
katletmektir.

5) Tevhid imanın, tefekkür ibadetin zirvesidir.

6) Kendini kusursuz görmen, helak olman için yeter; eder Firavun,
Nemrud, Karun?dan da beter.

7) Namaz bireyin, zekât toplumun direğidir.

8) Ehl-i tefekkür ile ehl-i gafletin misali şark ile garbın misali
gibidir.

9) Ruhun gıdası Kur?an, kalbin teneffüsü namazdır.

10) Şeref ve izzet parayla kazanılmaz; şeref ve izzetle para
kazanılır.

11) Çok uzaklardan görünen kumlar ve çakıl taşları değil, sarsılmaz
dağlardır.

12) Bilgi ve sevgi ilgi denen şefkatli validenin iki masum ve
muhterem evladıdır.

13) İman marifeti, marifet tevazuyu, tevazu muhabbeti, muhabbet
şeref ve izzeti cezb ve celbeder.

14) Dil hem zehirdir hem panzehir.

15) Ülfet ve marifetin merkezinde ene vardır. Cehalet ve ilim onda
gizlidir.

16) Namaz, her bir âzanı veren Ehad-i Samed?e her bir âzan ile
teşekkür etmektir.

17) Bedenin ameli olduğu gibi, kalbinde amelleri vardır. O amellerin
en faziletlisi ilahi aşktır.

18) Malumat marifete inkılap etmediği sürece cehalettir.

19) Duygular kalpten, kalp ise ruhtan ders alır.

20) İnsan olmadan Müslüman olunmaz!

21) Bize taştan duvardan cami yaptıracak adamlar değil, gönül
yapacak adamlar gerektir.

22) Tevazuda zirve ol; amma benlikte bir zerre bile olma!

23) Candan geçmeyen Cânan?ı bilemez.

24) Duyguların evveli dinlemek, direği okumak ve zirvesi ise
şâirliktir.

25) Kader yazılan senaryoyu ve rolü oynamak değil, oynayacağın
senaryoyu ve rolü bilmektir.

26) Başkalarının kusuruyla meşgul olmayı terk eden, kendi kusuruyla
meşgul olur ve nihayetinde Hakk?a vâsıl olur.

27) Arı gibi çalışanın bal gibi eseri olur.

28) Marifetin nispetinde dua eder ve marifetin nispetinde muamele
görürsün.

29) Basar ziya ile, basiret nûr ile görür.

30) Tebessüm sadakadır, kahkaha illettir.

31) Aşk ile akan gözyaşları nârı nura inkılab ettiren alamet-i
rahmettir.

32) Geçmişi değiştiremezsin; ancak nefes alıyorsan bil ki kendini
affettirmek için geç kalmış değilsin.

33) Gül kokmak için, bülbül olmak gerek.

34) Ameldeki nifak eğer tevbe ve istiğfarla temizlenmezse, zamanla
itikada sirayet eder.

35) Bir insanı tanımak koca bir âlemi tanımak kadar müşkildir. Zira
her insan başlı başına bir âlemdir.

36) İnsan marifeti nispetinde dua eder ve marifeti nispetinde ister.

37) Musibetlerin yağmur gibi yağdırılması meyyit letaifin ihyası
içindir.

38) Bir senelik rızkını bir oturuşta yemediğin gibi, bir senelik
ibadeti de şimdiden düşünüp dert etme!

39) Üflemekle sönenler kibrit misillü ışık verenlerdir.

40) Zafer sarhoşluğu içinde olanlar yenilgiye namzettirler.

41) İnsanın yarın için gayeler edinmek yerine yaptıklarıyla
yetinmesi hele bir de övünmesi ne kötü!

42) Nefsine avans verirsen sonunda iflas edersin.

43) Dünya aldatıcı bir tüccardır.

44) Mevt bir davettir, bir beraattir. Âşığın Maşuk?a visalidir.

45) Kalp çobandır, nefs-i emmare kurt. Kurt sürüye saldırmak için
çobanın bir anlık gafletini bekler.

46) Hadisleri ve bilhassa sahih olanlarını inkâr edenler dalaletin
ve helakin eşiğindedirler.

47) Peygambersiz ve sünnetsiz bir Kur?an Müslümanlığı olmaz ve
olamaz!

48) İlmi okuyanlarda, hikmeti susanlarda arayınız.

49) Ömür dakikaları sayılı olan insanın, günün üçte birini uykuya
ayırmasına şaşarım.

50) Kaliteye değil, reklama talib olunan dünyada kaliteli adam
bulmak bir hayli zorlaştı.

51) İnsan hata yapmayan değil, hatasını görebilen ve af
dileyebilendir.

52) Hayal edecek değil, hayal edilecek adamlar gerek memlekete.

53) Ey nefsim! Sen namazı ayakta tut ki, namaz da dinini ayakta
tutsun.

54) Şiir şâirsiz, resim ressamsız, sanat sanatkârsız olmadığı gibi;
elbette mükemmel bir ilim ve hikmetle donatılmış insan ve kâinat da
sahipsiz olmaz ve olamaz!

55) Ve öyle bir hayat yaşa ki sen dünyadan ayrıldığına değil, dünya
senden ayrıldığına ağlasın!

56) Ey insan! İyi ölç, iyi tart, hesabını iyi yap. Yevm-i mahşerde
evdeki hesabı pazara uymayıp da şaşkın şaşkın bakan adam gibi olma!

57) Sürekli dalaleti telkin eden şeytan ile sürekli marifeti ve
hidayeti telkin ederek mücadele edilir.

58) İmanın merkezi kalp olduğu gibi küfrün merkezi de kalptir.
Binaenaleyh inkâr eden akıl değil, kalptir. Bu da cüz-i iradeyi
şerde istimal etmektendir.

59) Her işiyle, her fiiliyle mükemmel olan Zât-ı Kadir-i Zülcelal
elbette mükemmel bir muhabbete layıktır ki bu nihayetsiz muhabbete
aşk denilir.

60) Şirkin itikadi olanı var, ameli olanı var, kavli ve fikri olanı
var. Hakiki Muvahhid Müslüman itikadi, ameli, kavli ve fikri her
türlü şirkten uzak durandır.

61) Merkezinde Kur?an ve sünnet olmayan hiçbir mezhep, hiçbir meslek
ve hiçbir meşrep dalaletten kendini muhafaza edemez.

62) Baki olanın kendisine, fani olanın eserine bağlanınız!

63) Dünyada uykusu büyük olanın mizanda hasenatı küçük olur.

64) Günün sekiz saatini yatakta, kalanını ayakta uyuyarak geçirenler
bizi nasıl anlasın?

65) İman vicdanda olanı dil ile ikrar etmektir. Küfür vicdanda olanı
dil ile yalanlayıp gerçekleri örtmek, görmezden gelmektir.

66) Eserden müessir gibi olmasını beklemek ve hatasız, kusursuz,
noksansız insan aramak en büyük kusur ve en büyük noksanlıktır.

67) Kabirleri ve türbeleri ziyaret ediniz! Fakat kabirlerden ve
türbelerden meded beklemeyiniz! Meded yalnızca Allah?tan dilenir ve
yalnız O?ndan gelir.

68) İsm-i Nûr?a layıkıyla mazhar olanın fiileri mükemmel bir sûrette
ve süratte cereyan eder.

69) Zamana mahkum olanlar, Allah?a hakiki abd olarak Biiznillah
zamana hâkim kılınanları anlayamaz!

70) Kur?an?dan daha doğru bir söz, Resûlullah (s.a.v)?den daha güzel
bir örnek yoktur.

71) Sünnetten daha sağlam bir mezhep, vicdandan daha büyük bir
müctehid yoktur.

72) Toprak altına giren her çeşit tohumu dirilten nihayetsiz bir
hikmet ve kudretin insan tohumunu diriltmemesi ve (hâşâ)
diriltememesi düşünülemez!

73) İhtiyaç duyanlar ağız ve dil ile tekellüm ederler. İhtiyaç
duyulanlar ise ağız-ı eser ve lisan-ı ilim ile tekellüm ederler.

74) Evet, izzet ve şerefin tamamı Allah?a aittir. O Zât-ı Azîz-i
Muizz dilediğine izzet ve şeref verir de o kimsenin ismini hem
dünyada hem de ahirette yüceltir.

75) Evliyâullahın sözleri hep birbirine benzediği gibi, tüm
Adüvvüllahın dahi sözleri birbirine benzer.

76) Allah dostlarının meclisi gül bahçesine benzer. Allah
düşmanlarının meclisi bataklıktan ibarettir.

77) Her kim Allah dostlarına muhabbet ediyorsa bilsin ki muhabbeti
Allah?adır. Kim de Evliyâullaha adavet ediyorsa bilsin ki düşmanlığı
Allah?adır.

78) Yeis ataletin, atalet cehaletin, cehalet sefahetin, sefahat
dalaletin, dalalet nârın davetçisidir.

79) Güzelliğin enva?ı vardır: İmanın güzelliği, ilmin güzelliği,
amelin güzelliği, ahlâkın güzelliği, ihlasın güzelliği? Hâ bir de
sûretin güzelliği.

80) Ehl-i marifetin hikmetini bilmediğiniz efâli hakkında yorum
yapmayınız. Zira onların esbab-ı efâlini çoğu zaman kendilerine
sormadan bilemez ve su-i zan edersiniz.

81) Gıybet helal olmadığı gibi, insanların yüzüne karşı eziyet
verecek bir şekilde tekellüm de helal değildir bilesin. Terk
etmezsen bu işi bedelini ukbada ödersin.

82) Ey nefsim! Oldu zannediyorsan kendini tam, bil ki delildir
olduğuna ham.

83) Ey nefsim! Önce yan, sonra yak.

84) Basiret basardan ileriyi görmeli.

85) Marifet hikmet-i hilkattir, tefekkür mukteza-i fıtrattır.

86) İnsanı insan yapan hayâdır.

87) Dua bir anahtardır.

88) Kâmil mürşid hâl ile örnek olandır.

89) Ehl-i gıybet yamyama benzer.

90) Cehalet bir illettir.

91) Gaye-i ibadet şükürdür.

92) Evliyâullahın düşmanı Allah?ın düşmanıdır.

93) Göz eseri görünce, öz müessiri görmeli.

94) Zekât bir kalkan-ı mühimmedir.

95) Tebdil-i isimle mahiyet değişmez.

96) Yokluktaydım Rabbim verdi vücûd, nasıl olur da etmem O?na sücûd?

97) Her şerde dahi bir hayır vardır.

98) Riya salih amelleri yok eder.

99) Hakkı söyleyenler Hakk?ın himayesindedir.

100) İnsanlara liyakatı nispetinde değer verilmeli.

101) Ey nefsim! Ne ise özün,o olsun sözün. Ne ise sözün, o olsun
özün.

102) Ruhun gıdası Kur?an?dır.

103) İbadet marifetin habercisidir.

104) Değildir tesettür tarz, nass-ı Kur?an ile farz.

105) Allah örtü ile emretti gizlemeyi zineti,ne yazık ki bir kısım
muasırlarımız, yaptı örtüyü en güzel zineti.

106) Nefsinin avukatı değil, hâkimi olmalısın.

107) Talebe olmak öğrenci olmanın gayrıdır.

108) İyilik döner durur, yapanı bulur; kötülük döner durur, yapanı
vurur.

109) Verirsen malından zekât, artırır o malı Şekûr kat kat.

110) Yücelten de alçaltan da Allah?tır.

111) Dinsiz felsefe bir safsatadır.

112) Gelenek dine eklemek değildir.

113) Muhabbet eken aşk biçer.

114) Sözün doğru olsa da yerinde demek gerek.

115) Âlim bin düşünür bir söyler, cahil bir düşünür bin söyler.

116) Evliya kalp kırmaz.

117) Şu elimizdekiler altın ve elmastır, kullandığımız tek para
ihlastır.

118) Şems çıktı nücum kayboldu.

119) Her gördüğünü tesettürsüzlükle suçlamak yerine, önce gözlerine
tesettürü emret bak gereğine!

120) Eser müessiri tanımak içindir.

121) Büyük uykular kabre tehir edilmeli.

122) Kap dolmadan taşmaz.

123) Sünnetin inkârı Ebû Cehil?den de cahil eder insanı.

124) Kitap yüklenmek için akla ne gerek? İlmiyle âmildir âlim,
bilmek gerek.

125) Edepsizle bir olmak ilme hürmetsizliktir.

126) Kul dediğin her işi Allah için yapar.

127) Fıtratta kibire yer yoktur.

128) İlmin şükrü tebliğdir.

129) Uyku gayenin habercisidir

130) Kimi ihtiyaçtan konuşur, kiminin konuşmasına ihtiyaç duyulur.

131) Teşbih-i kelam teşbih-i itikaddan gelir.

132) Yeis nârın davetçisidir.

133) Zahire aldanma, ehl-i siyasetin işine karışma.

134) Duanın keyfiyeti marifete delildir.

135) İnkâr eden akıl değil, kalptir.

136) Asrın adamı asrın dışında olmalı.

137) Kabirlerden ve türbelerden meded beklenilmez.

138) Âlimin ilmine, tebliğdir şükür. Zalimin zulmüne korkma tükür!

139) Ey sen âmir! Edemezsin kırdığın bir gönlü tamir, iyisi mi seç
sen kendine güzel bir zamir.

140) Kál ile öğüt veren çoktur, hâl ile örnek olan yoktur.

141) İlimle tedavi edilmezse illet-i cehalet, bil ki artarak olur
sonunda dalalet.

142) Kur?an?dır Allah?a ulaştıran hakikat, nefsindir eğer
binebilirsen hakiki at.

143) Aslı çirkin olanı, değiştiremez onun adı.

144) Vermişse Allah bir kuluna ilm-i simayı, bir bakışta anlar
yürekteki davayı.

145) Ey nefsim! Yılan gibi kıvrım kıvrım olup, yalanla oynama! Ok
gibi dosdoğru ol, hedeften sapma!

146) Uyku beş saattir, çoğu kabahattir.

147) Sen Türk, sen Kürt, sen Arap?sın dediler, Millet-i İslâmiye?yi
bu ateşle erittiler.

148) Her kime verdiysen layık olduğundan fazla değer, bir gün gelir
elbet seni buna pişman eder.

149) Uğradı mı bir beldede salihler atalete, fasıklar hâkim olur o
beldeye elbette.

150) Kur?an sedası,ruhun gıdası; şirk kokan müzikse, olsa olsa ruhun
belası.

151) Ve bir şiir ki tüm şiirleri sil baştan yazdıracak. Ve bir iman
ki Hakk?ın adını yüreklere kazdıracak.

152) Zaafiyet-i ibadet, eder zaafiyet-i marifete işaret.

153) Ey nefsim! Avukat gibi nefsini savunmayı bırak, hâkim gibi
nefsini sorgulamaya bak!

154) Mümine yaraşmaz boş durmak, saltanat-ı hakiki kulûb üzerine
taht kurmak.

155) Uyan ey insan ölüm var ayıl! Seni hikmete sevk eder akıl,
hayvan gibi yaşayacaksak, ne diye verildi ki şu akıl?

156) Abdullah İbni Ömerler için, Ömer gibi pederler gerek! Yeni
Fatihler için, yeni Akşemseddinler gerek!

157) Hakk?ı bilendir hakiki âlim, Hakk?ı tanımayandır asıl zâlim.

158) Samimi olanın zikredilir ismi Arş?ta, zıddı olanın ismi silinir
en başta.

159) Kendim bildim bileli, uyudum mu bilmem. Ben göz kapamaya, uyku
demem.

160) Her kişi kazancında dökmeli ak ter, elzemdir insana önce
karakter.

161) En aziz kişi nefsine galip olandır, en âciz kişi nefsine mağlup
olandır.

162) Ne dünya ne de ukba, gayemiz yalnızca ilahi rıza.

163) Üsluptaki virüslerdir bu davada en büyük düşmanımız bizim, dile
format gerektir azizim.

164) Üzmeler ve küsmeler; kırgınlıklar ve kızgınlıklar hep birbirini
kovalar.

165) Ha bir cami yıkmışsın,ha kalp kırıp gönül yıkmışsın. Namazdan
mânâ ne? Sen kâbeyi yıkmışsın!

166) Asla gözüne haramı gördürme! Bin latifeni bir bakışla öldürme!

167) Ömürdür dünyadaki sermaye, hasenattır ukbadaki sermaye. Uyan ey
gafil nefis, nasıl olur da boş geçer bir saniye?

168) Gözlerden akan yaşlar, turab-ı kalbi sular.

169) Ârif her musibetten bir ders-i ibret alır, cahil ne gelse
başına kul yaptı sanır.

170) Ben hiçbir şey söylemedim ve hiçbir şey yazmadım; yalnızca
yüreğime, bir ayna bıraktım.

171) Şükür tohumdur sabır suyu; esirgeme ki suyu, yeşersin şükür
tohumu.

172) Kul kuldan istedikçe eder tedenni, Hakk?tan istedikçe eder
terakki.

173) Allah deyu deyu çıktım dağlara, haykırdım doya doya. Taş
bağırlı dağa kim ne duyura?

174) Bil ki güldür onlardaki bağır, adavet ettiğin Allah dostu ise
bedeli ağır.

175) Nimeti yalnızca Hakk?tan bil! Ta ki zikretsin hakkıyla O?nu
dil.

176) Zannetme ki tevekkül sebepleri terk edip bir mûcize
beklemektir, tevekkül esbaba müracaat edip neticeyi Hakk?tan
dilemektir.

177) Kenz-i mahfiyi aradım durdum, o hazineyi kırık kalplerde
buldum.

178) Geceyi yıldızlar aydınlatır amma, bir yıldız ki güneş olur da
görünmez başka yıldız ve yakılmaz lamba.

179) Kalp bir tarladır; kimi muhabbet eker, kimi nefret diker.
Mahsulü ameldir, herkes ektiğini biçer.

180) Ehl-i gafletin aşk sandığı şehvani bir muhabbettir, oysa aşk
mukaddes ve müberra bir hakikattir.

181) Kabir büyük bir duraktır, sanma ölüm sana çok ıraktır, şu
sararıp düşenler yapraktır, nasıl yaşarsan yaşa, sonun kara
topraktır.

182) Dediler: ?Riyazetle nefis ölür mü?? Dedim: ?Hiç düşman geri
çekilmekle ölür mü??

183) Bir yıkılış bin kalkınıştır, bir mağlubiyet bin galibiyettir
elbet. Mühim olan yenilgi içinde büyüyen, zafer-i ekberi görebilmek.

184) Âyâ zanneder misin zikirler gider boşuna? Zikir ayaklarıyla
çıkılır merdiven-i aşkın arşına.

185) Gönül yapanlar bırakır arkalarında gül, gönül kıranlardan
geriye kalan yalnız kül.

186) Nefretin misali bir çöl, kupkurudur, kurutur gör! Muhabbetin
misali göl, hiç çöle benzer mi gör!

187) Azrail gelince insan etmeli tebessüm, Sevgili?ye götürene nasıl
edilmez tebessüm?

188) İbadetin efdalini ararsın, bir taraftan da gönül kırarsın,
kâbeyi yıkarak nasıl rıza ararsın?

189) Seher vaktini uykuda geçirmek, musluk açıkken kovayı ters
çevirmek.

190) Şâirim, sözün âlâsını bilirim, lakin cahilin karşısında
konuşmayı, edepsizle bir olmayı, ilme hürmetsizliktir bilirim.

191) Elif gibi dimdik ol amma çok havalardan uçma, düşüşün fena olur
sonra.

192) Nefs-i emmare cihetiyle öldüğün gün, odur kalp ve ruh cihetiyle
dirildiğin gün.

193) Dünya bir handır, ebedi kalınmaz. Baki için halk edilen kalp,
faniye bağlanmaz.

194) Ey nefis! Fani dünyaya aldandın, hiç ölmem mi sandın, koca bir
ömürde O?nun rızası için ne yaptın?

195) Hak hakkı özler, batıl batılı gözler, gördüm yüz verince beş
yüz olan yüzler.

196) Sözün menbaı ne akıldır ne de lisan. Sözün menbaı mahall-i
imandır bilmeli insan.

197) Ey nefsim! Sen oruç tutuyorsan oruç da seni tutmalı; Oruçtan
mânâ, yalnız açlık sanma, amellerini ateşe atma!

198) Hadis, fıkıh, tefsir, kelam... İlmi talep ettim her an, akıp
gider; durmaz zaman. Önce ihlâs derim o zaman.

199) Ey nefsim! Aç gözünü, olma kör, Sanat mûcizelerini gör. Bak,
üzüm asmasının yaprağındaki nakşa, Tesâdüfî olması mümkün mü hâşâ?

200) İlk üç emridir dinimizin ?Oku!? Yarın mahşerde de ilk suali
olursa ?Okudun mu?? Sen o günün dehşetini şimdiden oku!

201) Empatiyi terk eden insanlığını kaybeder.

202) Ey nefsim! Sen bilmediğinin âlimi; Bildiğinin cahilisin;
Tevâzuyla insan olur,
kibirle yok olursun.

203) Biz önce Müslüman?ız, Sonra Türk?üz. Biz önce Müslüman?ız,
Sonra Kürt?üz. Biz önce Müslüman?ız, Sonra Arab?ız, Fars?ız, Çerkez?
iz, Laz?ız...

204) Aşk; gül demek, bülbül demek, bülbüldeki vefâ demek.

205) Azaplara atar, bil! Hikmetsiz konuşan dil.

206) İnsan ölümsüz değil, sen Hakk önünde eğil.

207) Ey nefis! Tetiği çeken sensin, sonra da kader mahkumuyum
dersin. İyilik gelse başına hepsi benimdir dersin, su-i ihtiyarından
gelen bir kötülüğü, sahiplenmez; kaderindir dersin.

208) Bil ey nefsim! İyilik onu emreden külli irade sahibinin;
kötülük O?na isyan eden bedbaht nefsinin.

209) Ey nefis! Gel etme gurur! İbadettedir asıl onur. Kulûb bulur,
Zikrullah ile huzur.

210) Resûl?den aldım hilim, Rabbim verdi ilim. Kesilsem dilim dilim,
yine de Hakk der dilim.

211) Bak şimdi şu diline! O Rahman?dan hediye. Tercüman latifene,
mûcize-i azîme...

212) Bırakmalı günahta inadı, helal lokmadadır nimetin tadı.

213) İster piyango desinler, ister loto, ister ganyan. Hepsi
kumardır, bilsin bunu oynayan!

214) Nasıl oynar Müslüman kumar, haram lokmadan ne umar?

215) Özgürlüğe ölüm, kuşa bir kafes. Kim bilir, ne zaman verilecek
son nefes? Zannetme hayattan gaye, sadece heves! Kâlû Belâ?yı nasıl
unuttun, ey ruh, sana pes!

216) Uyan artık gafletten, ölüm ansızın gelecek! Sanma herkes de
seninle bir gelecek.

217) Geldin bir damla su ile, gidişin bir tohum ile; bu kibir gurur
ne diye?

218) Ölüm haktır, kaçış yoktur. Her nefis tadacaktır, ruh bedenden
çıkacaktır.

219) Gördüm vefat var bir evde, Ağlıyorlar dört bir yerde. Göz
yaşları dönmüş sele, sanki gidişi nereye?

220) Öleceğim bir gün ben de, ağlamayın hiçbir yerde! Düğünümdür,
düğünümdür! Sevgili?ye dönüşümdür.

221) Aynı adama baktılar, farklı adlar taktılar. Şâir denen aynada,
onlar kendilerine baktılar.

222) İman bir nur olur, kiminde kibrit olur. İman bir nur olur,
kiminde şems olur.

223) İlim başta taşınan elmastan bir yüktür, insan yükü nispetinde
ihtiyatlı yürür.

224) Dersin: ?Ne kadar söylesem az.? Bil ki kelamdaki i?cazdandır
icaz.

Şâir?ül İslâm Yûnus Kokan
01-10-2018
Yorum Yaz
İstatistik
Tarih Hit
17-11-2018 1
14-11-2018 1
13-11-2018 2
11-11-2018 1
04-11-2018 1
02-11-2018 1
01-11-2018 2
Yeni Şiirleri

Dua

28 Gün önce yayınlandı

Mazlumun Tiryakı

28 Gün önce yayınlandı

Gidiyoruz Hep Birlikte Kutlu Ölüme

28 Gün önce yayınlandı

On Beş Temmuz Gecesi

28 Gün önce yayınlandı

Aşk

28 Gün önce yayınlandı

Benzer Şiirleri

Dua

28 Gün önce yayınlandı

Mazlumun Tiryakı

28 Gün önce yayınlandı

Gidiyoruz Hep Birlikte Kutlu Ölüme

28 Gün önce yayınlandı

On Beş Temmuz Gecesi

28 Gün önce yayınlandı

Aşk

28 Gün önce yayınlandı